Tag: mastodon

  • Zaptodon

    Zaptodon

    Zap it to me. Send your WordPress posts to Mastodon without a plugin (but it’s not free).